CATALOGUE VELOS 1er MAI 1925

c162-01.jpg

c162-02.jpg

c162-03.jpg

c162-04.jpg

c162-05.jpg

c162-06.jpg

c162-07.jpg

c162-08.jpg